Praktische zaken

Voor aanmelding van een nieuwe leerling maken we graag een afspraak met u om kennis te maken.

Indien uw kind om welke reden dan ook de school moet verzuimen of niet tijdig op school kan zijn, ontvangen we graag voor 8.15 uur telefonisch bericht. U kunt ons telefonisch bereiken op 0297-564643

Mocht uw kind te maken krijgen met besmettelijke ziekten zoals kinkhoest, waterpokken, mazelen, de bof en dergelijke, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk bij de administratie of de groepsleerkracht(en) te melden. Wij kunnen dan de noodzakelijke maatregelen treffen om besmetting van andere kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. Als school kunnen we altijd contact opnemen voor overleg met GGD. Zij kunnen ons vertellen hoe wij moeten handelen indien wij hierover twijfel hebben. De school heeft een meldingsplicht bij de GGD.

Tijdens de ochtendpauze eten en drinken de kinderen hun van thuis meegenomen tussendoortje. Dit kan bestaan uit een boterham, een Liga-koek, fruit, melk, sap e.d. Geen priklimonade, snoep en/of chips.

De gegevens die door de ouders (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van testen en toetsen van de leerlingen worden door de school gebruikt om twee redenen en wel:

Schooladministratieve redenen. De school is verplicht om een leerlingadministratie te voeren. Deze gegevensverzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Leerlingbegeleiding. De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Voor foto’s van onze leerlingen en het gebruik daarvan, vragen wij actief toestemming aan de ouders via een formulier.

Wanneer u iets mist kunt u kijken in de bak met gevonden voorwerpen naast de administratie. Af en toe wordt de bak geleegd. De datum hiervoor wordt in de nieuwsbrief vermeldt.

Zoals op elke school, wordt er ook bij onze leerlingen weleens hoofdluis geconstateerd. Dit vervelende verschijnsel heeft vrijwel nooit te maken met een gebrekkige hygiëne. In dergelijke gevallen worden de ouders van de leerling op de hoogte gebracht en kunnen we indien gewenst uitleggen hoe u uw kind het beste kan behandelen. De leerlingen worden na elke vakantie preventief onderzocht door vrijwillige ouders. Mocht u thuis ontdekken dat uw kind hoofdluis heeft, dan gaan wij er vanuit dat u dit ook op school meldt. 

Het kan een keer voorkomen dat een leerkracht door ziekte onverwacht afwezig is. In dat geval zullen wij in eerste instantie een beroep doen op beschikbare invallers. Soms is dat niet mogelijk. We kunnen niet uitsluiten dat in uitzonderlijke gevallen de lessen niet zullen doorgaan en u verzocht wordt uw kind thuis te houden. Is dat voor u niet mogelijk, dan kunt u contact opnemen met de directeur.

Zie pagina ‘tussenschoolse’ en ‘buitenschoolse opvang

Om 8.20 uur gaat de bel. Op dat moment gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zelfstandig naar binnen. De leerlingen uit de kleutergroepen worden opgehaald door de eigen leerkracht op het plein. Om 8.30 uur starten alle lessen. Om 11.45 start de lunchpauze.

‘s Middags mogen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 om 12.50 uur bij het gaan van de bel naar binnen. De lessen starten om 13.00 uur. De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden weer opgehaald door de eigen leerkracht. Om 15.15 uur gaat de school uit.

Op woensdag zijn alle leerlingen om 12.00 uur uit.

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.30 – 11.45 uur

13.00 – 15.15 uur

Woensdag

08.30 – 12.00 uur

Wanneer een kind in de klas en op school niet te handhaven is, kan de school in overleg met het bevoegd gezag overgaan tot schorsing of verwijdering. Het protocol voor schorsing en verwijdering is terug te vinden op de website van onze stichting Wijzer aan de Amstel (www.wijzeraandeamstel.nl

Kleuters gymmen veelal in hun ondergoed. Ze hebben gymschoentjes zonder veters nodig. 

Kinderen van groep 3 t/m 8 hebben goed gymschoeisel met veters nodig. ‘Buitenschoenen’ en schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Verder is een shirt en een kort sportbroekje gewenst. Meisjes kunnen ook een gympakje dragen. Joggingbroeken en trainingspakken zijn niet toegestaan. Het is handig om te kleding van uw kind te voorzien van hun naam.   

Vakanties, studiedagen en overige belangrijke data vindt u terug in onze agenda.

Als een kind jarig is, wordt dit in de klas gevierd. Het kind mag trakteren en krijgt van de school een kaart waarmee hij een aantal groepen rond mag gaan. De traktatie hoeft niet groot te zijn. De juf of meester geeft aan welke groepen uw kind dat schooljaar mag langsgaan.

Een kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. U bent dan verplicht uw kind naar een basisschool te sturen. De directie van de school mag in bijzondere omstandigheden en bij uitzondering verlof geven. Bij de directeur kunt u hierover informatie krijgen. U dient het verlof ruim van te voren aan te vragen. Gemeente Uithoorn heeft het toezicht op de leerplicht aangescherpt. Voor verlof buiten de schoolvakanties en studiedagen, moet altijd schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de directeur van de school en/ of de leerplichtambtenaar. De school is verplicht om alle niet geldige verlofopnames te melden bij de leerplichtambtenaar van Uithoorn. Dit moeten wij ook doen bij vermoeden van een ziekmelding waarbij de leerling vervroegd op vakantie gaat.

Het bestuur heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Uw kind is verzekerd op weg van huis naar school en vice versa. Ook tijdens het verblijf op school en gedurende alle activiteiten die in schoolverband plaatsvinden, zijn de leerlingen verzekerd. Dit geldt echter alleen als de eigen ziektekostenverzekering niet dekkend is en in geval van overlijden of blijvende invaliditeit. Er wordt geen vergoeding voor materiële schade uitgekeerd. Gaat er bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bril van een kind kapot, dan wordt de schade niet door de schoolverzekering gedekt. Dit valt onder de zogenaamde ‘risicoaanvaarding’. Indien er sprake is van ‘duidelijke schuld’ kan deze schade verhaald worden via de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders van de veroorzaker. Echter in een spelsituatie is bijna nooit sprake van schuld. Helaas keert de verzekering dan niet uit.

Privacy is niet zomaar iets: het is een grondrecht. In Europa is privacy vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Per 1 mei 2018 is de wet in Nederland nog verder aangescherpt. We zijn als school verplicht om te kijken hoe we hiernaar handelen en mee omgaan. 

Beeldmateriaal, gemaakt binnen de school met personen erop, mag niet zonder toestemming van de schoolleiding worden gemaakt en mag alleen na toestemming van de betreffende personen via digitale media worden gedeeld. Dit betekent dat ouders, leerlingen maar ook teamleden de foto’s die ze maken tijdens activiteiten, feesten en partijen niet zonder toestemming mogen delen. 

Daarom vragen we ouders door middel van een toestemmingformulier of we beeldmateriaal mogen delen. Het  verspreiden van foto’s, filmpjes of het aanzetten van kwaad via sociale media, zonder toestemming van de persoon in kwestie nemen wij hoog op. 

  • Het maken van foto’s of filmpjes kan alleen maar met toestemming van diegene die op de foto of op het filmpje staan. 
  • Het verspreiden van beeldmateriaal, via sociale media (YouTube, Instagram, Snapchat etc.) zonder toestemming kan in onze ogen ook niet. 
  • Ben je in de school dan gelden de regels van de school en natuurlijk ook van de wet persoonsbescherming.
Vragen? Neem contact op