Onze missie en visie

Onze missie

Op De Zon zorgen we ervoor dat er ruimte wordt geboden aan iedere leerling en medewerker om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. We willen dat elke leerling van De Zon aan het einde van de basisschoolperiode met een goed gevoel terugkijkt en dat leerresultaten zijn bereikt die passen bij zijn of haar niveau. We maken keuzes die voor onze leerlingen het meeste rendement opleveren en waarvan het effect bewezen is. Op De Zon is er ruimte om te zijn wie je bent. Samen met leerlingen, ouders en medewerkers zorgen we voor een sfeer waarin eenieder gezien en gehoord wordt.

Onze visie

Op het leerproces

Dagelijks dagen we de leerlingen uit om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. We dragen zorg voor het behandelen van alle lesdoelen zoals beschreven in de Wet primair onderwijs. Lessen worden gegeven vanuit het activerende instructiemodel. Leerlingen worden meegenomen in wat en waarom ze die les krijgen. In de instructie en verwerking wordt differentiatie toegepast om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen. Om het lesgeven systematisch af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen fungeert het handelingsgericht werken (HGW) als onze leidraad. In het aanbod wisselen we cognitieve vakken af met creatieve en culturele activiteiten.

Op ons pedagogisch klimaat

Onze school biedt een omgeving waarin we in vertrouwen met elkaar omgaan en waarin we ons kunnen ontwikkelen. Er is een open sfeer waarin eenieder er mag zijn en waarin we op een transparante manier communiceren met elkaar.  Dit zorgt voor een veilige schoolomgeving. We begrijpen en accepteren dat iedereen uniek is.

Met het team

Ieder mens is voortdurend in ontwikkeling. Ook als team willen wij onszelf actief blijven ontwikkelen. Wij kennen onze eigen kwaliteiten en die van elkaar en maken hiervan gebruik. We werken vanuit een professionele cultuur om uit ieder van ons het maximale te halen. We motiveren en inspireren elkaar.

Op onze identiteit

Binnen onze identiteit past het geven van goed en onderbouwd onderwijs. Wij waarderen daarbij de inbreng en kansen van buitenaf, waarbij we in het oog houden welke richting we met de school hebben uitgezet. Daarnaast hebben we een doorgaande lijn met betrekking tot het uitdragen van onze moderne katholieke opvatting. Hierin nemen kinderen kennis van, en leren ze respectvol omgaan met, andere culturen en geloven.

Samen met ouders

We zien ouders op de Zon als belangrijke partner in de ontwikkeling van de leerling. Zij zijn betrokken en participeren. Er is een dialoog tussen ouders en leerkracht. Hierbinnen is ruimte voor wederzijdse feedback waarbij de ontwikkeling van de leerling telkens voorop staat. Het op deze wijze samenwerken draagt positief bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs en de school.

Op de omgeving

De school staat in verbinding met het dorp De Kwakel. De Zon straalt openheid en toegankelijkheid uit. We zijn goed bereikbaar voor alle belanghebbenden en betrokkenen van onze school.

Vragen? Neem contact op