MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een orgaan voor medezeggenschap en inspraak. De MR is het orgaan waar de diverse belangen, welke in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. In onze MR zijn ouders en leerkrachten in gelijke aantallen vertegenwoordigd. De taak van de MR is vooral een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. 

De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) 1992 en in een door de WMO voorgeschreven reglement. De ouders in de MR worden door de ouders van onze school gekozen. Een termijn in de MR is voor 3 jaar, daarna kunnen ze zich wederom verkiesbaar stellen. De leerkrachten binnen de MR worden door de teamleden gekozen.

De werkzaamheden van de MR zijn in twee delen op te splitsen, namelijk:

  1. Beleidszaken welke spelen tussen bestuur en de school. Dit zijn voornamelijk zaken van personele en financiële aard, waarbij de MR instemmings- of adviesrecht kan uitoefenen;
  2. Zaken welke zich meer in de school afspelen zoals b.v. de staat van het schoolplein of wat te doen bij calamiteiten etc.

Indien er zaken zijn waarvan u denkt dat deze in de MR behandeld moeten worden, kunt u een MR-lid persoonlijk benaderen of schriftelijk uw wensen kenbaar maken. De actuele contactgegevens van ons MR-leden vindt u in de jaarlijkse bijlage van deze schoolgids. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R)

In de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad zitten afgevaardigden van alle scholen vanuit onze stichting. De meerwaarde van een dergelijke gezamenlijke MR kan bestaan in het onderhouden van korte lijnen naar het bestuur en het zorgen voor gelijke regelingen op de afzonderlijke scholen. Binnen de GMR worden onderwerpen besproken die gelden voor meerdere scholen van onze stichting. 

Samenstelling medezeggenschapsraad

M.R. leden namens de ouders
Debby Stokman
Nadine Rekelhof
Sandy de Groot

M.R. leden namens de leerkrachten
Sandra Krug
Ashley Folkertsma
Jennifer Versteeg

Secretaris
Nadine Rekelhof

Voorzitter
Sandra Krug

E-mail: mr@basisschooldezon.nl

Vragen? Neem contact op